ברק צ'וי

רכז משלחת ברזיל

Barak Choy

Brazil delegation coordinator