בועז מלכיאלי

מנהל ההתנדבות בישראל

Boaz Malkieli

The director of volunteering in Israel